KONTAKTY

ELKEM, s.r.o. Košice

Žižkova 39, 040 01 Košice, Slovensko
tel: +421 915 703 903
elkem@elkem.sk

TOVAR V AKCII

naša cena 50,00 €
skladom
naša cena 30,00 €
skladom
naša cena 180,00 €
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Preambula

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme vaše súkromie a preto vás nižšie informujeme o spracovaní vašich osobných údajov. Naše pravidlá ochrany osobných údajov sú v súlade s platnými predpismi, a to najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 29.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Vymedzenie pojmov

Pre účely tohto poučenia je:

 1. osobný údaj – akýkoľvek informácia týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby,
 2. dotknutá osoba – osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,
 3. prevádzkovateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva a určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov,
 4. spracúvanie – operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov,
 5. príjemca – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou,
 6. tretia strana – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, ktorá je na základe poverenia prevádzkovateľa oprávnená spracovať osobné údaje.

 

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov a zodpovedná osoba
 2. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Elkem s.r.o. Košice, so sídlom na Žižkovej 39, 04001 Košice, IČO 36 580 970, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel Sro, vložka č. 15075/V ( ďalej ako „prevádzkovateľ“).
 3. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov tieto informácie:
 4. totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, príp. zástupcu prevádzkovateľa,
 5. kontaktné údaje zodpovednej osoby,
 6. rozsah spracovania osobných údajov,
 7. účely spracovania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania.
 8. IBAN
 9. Prevádzkovateľ ustanovila ako zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov Mgr. Dagmaru Mačovú. V prípade, ak budete mať záujem o informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo ak si budete chcieť uplatniť práva uvedené v tomto dokumente, kontaktujte zodpovedného zástupcu na e-mailovej adrese estokova@elkem.sk

 

 • Rozsah spracúvania osobných údajov a právny základ ich spracúvanie
 1. Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje dotknutých osôb:
 2. meno a priezvisko dotknutej osoby,
 3. adresa trvalého pobytu dotknutej osoby,
 4. emailový kontakt, telefonický kontakt dotknutej osoby,
 5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv a pri vybavovaní prípadných reklamácií.
 6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom splnenia zákonných povinností, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Za týmto účelom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, a to najmä pri evidencii objednávok, kúpnych zmlúv a faktúr.
 7. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe vyjadrenia súhlasu dotknutej osoby, ktorý je upravený v článku IV. tohto poučenia.

 

 1. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

 

 1. Dotknutá osoba potvrdením tlačidla „SÚHLASÍM SO ZASIELANÍM REKLAMNÝCH INFORMÁCIÍ“ vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, t. j. zasielanie informácií o nových ponukách, o zľavách, výhodách a pod.
 2. Vyjadrením súhlasu podľa bodu 1 tohto článku dáva dotknutá osoba súhlas so spracovaním osobných údajov na neurčitú dobu.
 3. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas podľa bodu 1 tohto článku, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného zodpovednej osobe podľa bodu 3 článku III. alebo prostredníctvom tlačidla ohlásenia, ktoré je súčasťou každého reklamného e-mailu, ktorý obdrží dotknutá osoba.

 

 1. Práva dotknutej osoby
 2. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je , má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
 3. účely spracovania osobných údajov,
 4. kategórie spracovania osobných údajov,
 5. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,
 6. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritéria na jej určenie,
 7. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
 8. práve podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov,
 9. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 10. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa ust. § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 11. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.
 12. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 13. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 14. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 15. dotknutá osoba odvolá súhlas podľa ust. § 13 ods. 1 písm. a) alebo ust. § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 16. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa ut. § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa ust. § 27 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 17. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 18. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 19. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa ust. § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 20. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.
 21. Prevádzkovateľ neuskutoční výmaz osobných údajov, ak sú údaje potrebné na:
 22. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 23. na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 24. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s ust. § 16 ods. 2 písm. h) až j) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 25. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa ust. § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania,
 26. na uplatnenie právneho nároku.
 27. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
 28. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 29. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 30. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 31. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa ust. § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 32. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa ust. § 22, § 23 ods. 1 alebo § 24 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.
 33. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa ust. § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 34. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

 1. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
 2. Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje dotknutej osoby nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy:
 3. Prepravná spoločnosť
 4. Účtovníčka

 

 • Záverečné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vykonáva výlučne len na účely, na ktoré boli osobné údaje získané.
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje tak, aby sa zabezpečila primeraná bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov vrátane predchádzania neoprávnenému prístupu k osobným údajom  a zariadeniu používanému na spracúvanie, alebo neoprávnenému využitiu týchto údajov a zariadení.

ZjJkYWR