KONTAKTY

ELKEM, s.r.o. Košice

Žižkova 39, 040 01 Košice, Slovensko
tel: +421 915 703 903
elkem@elkem.sk

TOVAR V AKCII

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu

 

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice alebo Predávajúci – predávajúci, vykonáva činnosť v rámci svojej podnikateľskej činnosti, vo svojom mene, na svoj účet prostredníctvom domény www.kupelneshop.sk.
 3. Kupujúci – fyzická, spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý nakupuje tovar z  internetového obchodu na doméne www.kupelneshop.sk
 4. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti
 5. Podnikateľ -  a.) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b.) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia

c.) osoba, ktorá podniká na základe než živnostenského oprávnenia podľa    osobitných predpisov

d.) osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

 1. Tovar – produkty ponúkané prostredníctvom E-shopu nachádzajúceho sa na doméne www.kupelneshop.sk
 2. E-shop– internetový obchod spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice umiestnený na doméne www.kupelneshop.sk
 3. Objednávka – návrh Kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy
 4. Potvrdenie objednávky – prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice.
 5. VOP – tieto všeobecné obchodné podmienky
 6. Tieto VOP upravujú:
 • proces nákupu Tovaru Kupujúcim prostredníctvom E-shopu,
 • podmienky procesu nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice a kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice,
 • právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je Podnikateľ, sú vyňaté z aplikácie týchto všeobecných obchodných a reklamačných podmienok riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. Pre odstránenie pochybností, aj pri prípadnom využití služieb e-shopu sa na právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je Podnikateľom, nevzťahujú najmä tie ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré pojednávajú o ochrane spotrebiteľa.

 

 1. Kúpna zmluva
 2. K uzavretiu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice dodá kupujúcemu objednaný tovar dochádza na základe Objednávky a Potvrdenia objednávky.
 3. Podmienkou pre uzavretie kúpnej zmluvy je registrácia Kupujúceho v E-shope, pri ktorej je Kupujúci povinný uviesť informácie, ktoré od neho E-shop vyžaduje. Na informácie poskytnuté pri registrácií sa vzťahujú ustanovenia právnej ochrany osobných údajov.
 4. Kupujúci si Tovar objedná tak, že si vyberie Tovar v E-shope a klikne na tlačidlo „DO KOŠÍKA“. Následne použije tlačidlo „Skontrolovať a objednať“, presne a pravdivo vyplní fakturačné údaje, vyjadrí súhlas s týmito obchodnými podmienkami prostredníctvom tlačidla „PREČÍTAL(A) SOM SI A SÚHLASÍM SO VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI“ a následne použije tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“.

         V prípade poskytovania služieb Kupujúci pred dokončením objednávky vyjadrí súhlas prostredníctvom potvrdenia textu: „Predávajúcemu udeľujem výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že som bol Predávajúcim riadne poučený o strate práva na odstúpenie po začatí poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.“

 1. K  Potvrdeniu objednávky dochádza tak, že Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice vyjadrí súhlas s Objednávkou Kupujúceho prostredníctvom e-mailu, ktorý Kupujúci v Objednávke zadal. Za súhlas sa považuje zaslanie informatívneho e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú zadal Kupujúci v Objednávke, rovnako za súhlas sa považuje zaslanie zálohovej faktúry.
 2. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice povinná prijať.
 3. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice, sa zaväzuje prijať a spracovať každú platnú objednávku. O spracovaní objednávky informuje kupujúceho na e-mailovej adrese, ktorú uviedol v objednávkovom formulári. Kupujúci nemá nárok na potvrdenie objednávky.
 4. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku bez uvedenia dôvodu. O odmietnutí  objednávky bude Kupujúceho informovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú Kupujúci uviedol v objednávkovom formulári. V prípade, ak Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice nepotvrdí objednávku v lehote 10 pracovných dní, platí, že objednávku odmietla. 

 

III. Kúpna cena

 1. Kúpna cena za objednaný Tovar je uvedená v Objednávke, ako aj v Potvrdení objednávky. Kúpna cena je stanovená v mene Euro. Kúpna cena zahŕňa DPH.
 2. Kúpna cena Tovaru nezahŕňa náklady spojené s doručovaním tovaru, ktoré budú Kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia Tovaru do miesta dodania, ktorý si Kupujúci zvolil.
 3. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice sa zaväzuje informovať Kupujúceho o výške nákladov spojených s doručovaním tovaru ešte pred momentom, než Kupujúci potvrdí svoju objednávku tlačidlom „Objednať s povinnosťou platby“.
 4. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového Tovaru alebo po dobu časovo určenú.
 5. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice si vyhradzuje právo určiť Kupujúcemu povinnosť uhradiť náklady spojené s doručením objednaného Tovaru. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice sa zaväzuje informovať kupujúceho o výške nákladov spojených s doručením tovaru ešte pred ukončením a odoslaním Objednávky Kupujúceho Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice Odoslaním Objednávky Kupujúci vyjadruje súhlas s kúpnou cenou aj s výškou nákladov spojených s doručením tovaru (ďalej ako „celková cena“).
 6. Úhrada faktúry môže byť vykonaná
  1. platobnou bránou Tatrapay, Cardpay, Sporopay,
  2. prevodom,
  3. priamym vkladom na účet,
  4. hotovosťou, zaplatením v prevádzke Predávajúceho,
  5. poštovou poukážkou.

Každá platba musí obsahovať variabilný symbol – číslo faktúry. V opačnom prípade nie je možné identifikovať platbu a faktúra je považovaná za neuhradenú. Kupujúci je povinný uchovať si doklad o úhrade.

 1. Záväzok Kupujúceho zaplatiť celkovú cenu je splnený v momente pripísania celkovej ceny na účet Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice.
 2. Platobné údaje Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice sú súčasťou e-mailu, ktorým Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice potvrdzuje Objednávku.

 

 1. Doručenie tovaru
 2. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice, sa zaväzuje doručiť objednaný Tovar v plnom rozsahu do 30 pracovných dní od Potvrdenia objednávky, pokiaľ v potvrdení neurčí neskôr, a to na adresu uvedenú v objednávkovom formulári. V prípade ak ELKEM, s.r.o. Košice určí dlhšiu lehotu ako 30 dní, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 5 dní odo dňa oznámenia lehoty na doručenie.
 3. Lehoty dodania podľa čl. IV bodu 1. platia, ak sa Kupujúci rozhodne pre platbu v hotovosti alebo poštovou poukážkou. V prípade ak sa Kupujúci rozhodne pre platbu prevodom alebo vkladom na účet Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice, Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice doručí objednaný tovar v plnom rozsahu do 30 pracovných dní od pripísania platby na účet Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice.
 4. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice, nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie objednaného Tovaru spôsobené nesprávnymi alebo neúplnými údajmi v objednávkovom formulári.
 5. Záväzok Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice je splnený dňom dodania objednaného Tovaru Kupujúcemu.
 6. Dodanie Tovaru možno dohodnúť aj v prevádzke spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice.

 

 

 1. Odstúpenie od zmluvy
 2. V prípade ak je kupujúcim Spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to prostredníctvom e-mailovej adresy alebo listom doručeným na adresu sídla Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, v prípade ak je predmetom zmluvy predaj:
 • Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
 • Tovaru v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, v prípade ak je predmetom zmluvy

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 1. V prípade ak je kupujúcim Podnikateľ, spravuje odstúpenie od zmluvy ustanoveniami § 344 a nasl. z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Kúpnou zmluvou.
 2. Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Kupujúci.
 3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára - príloha č.1 k VOP.
 4. Kupujúci má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.
 5. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice sa zaväzuje (za podmienok uvedených v bode 5 tohto článku VOP) najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť.
 6. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Kupujúci preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
 7. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša všetky náklady a riziká spojené s vrátením Tovaru Kupujúci, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však ELKEM, s.r.o. Košice Kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný spoločnosťou ELKEM, s.r.o. Košice, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Kupujúci.
 8. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby, tovar musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka/obchodného balíka alebo zásielkovou spoločnosťou. Predávajúci odporúča Kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť.
 9. V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno a priezvisko Kupujúceho, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby.
 10. Odstúpenie Kupujúceho od zmluvy ho nezbavuje zodpovednosti za škodu v zmysle ust. § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
 11. a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v Občianskeho zákonníka v skutočnej výške,
 12. b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci  je  povinný  v zmysle  tohto  bodu  obchodných  podmienok  uhradiť  Predávajúcemu   náhradu  najviac   vo  výške  rozdielu  medzi  kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru  v  čase  odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice, najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením Kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
 2. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice je oprávnená od zmluvy odstúpiť v prípade, ak sa Kupujúci rozhodol pre bezhotovostnú platbu (vklad na účet Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice, alebo bankovým prevodom) a táto platba nebola pripísaná na účet Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice do 30 dní od Potvrdenia objednávky alebo ak si Kupujúci neprevezme objednaný Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy.
 3. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice si taktiež vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy nevyrába alebo nedodáva a  Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice nie je schopná zabezpečiť tento Tovar iným spôsobom.
 4. Odstúpenie Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice Kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.
 5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.
 6. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Spotrebiteľ Tovar neprevezme.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy  nájdete tu: 

 

 

 1. Vady a reklamácia Tovaru
 2. Pri preberaní Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať:

- či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,

- či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,

- či je Tovar alebo jeho obal poškodený.

 1. V prípade, že bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Kupujúci povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice. V takom prípade je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.
 2. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitom Tovare nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Zodpovednosť za vady Tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi Spoločnosťou ELKEM, s.r.o. Košice a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 4. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný Tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady . Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní Tovaru, a to najmä: množstevný a sortimentný rozdiel, mechanické poškodenie alebo znehodnotenie tovaru (ryhy, škáry a pod.). Zistené zjavné vady je Kupujúci povinný okamžite, najneskôr do 24 hodín, oznámiť spoločnosti, ktorá zjedná nápravu formou výmeny Tovaru, opravením Tovaru, vrátením kúpnej ceny alebo poskytnutím primeranej zľavy. Neskôr podané reklamácie (t. j. po uplynutí vyššie uvedenej lehoty) tohto typu nebude Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice akceptovať a takáto reklamácia sa bude považovať za neoprávnenú.
 5. Ak nejde o Tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý Tovar, zodpovedá Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka). Za vadu nemožno považovať zmenu Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu. Kupujúci môže reklamovať iba vadný Tovar, a nemá nárok na vrátenie alebo výmenu Tovaru, ktorý je bez vád. Kupujúci je povinný skontrolovať si Tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.
 6. Ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 3-tí krát) po oprave alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady) Tovar riadne užívať, je Kupujúci oprávnený požadovať výmenu Tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 7. Záručná doba pre kupujúceho Spotrebiteľa je 24 mesiacov. Ak je na predávanom Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Na žiadosť Kupujúceho je spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice povinná poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe.
 8. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia Tovaru kupujúcim. V prípade, ak je Tovar doručovaný Kupujúcemu poštou, alebo kuriérskou službou začína záručná doba plynúť od prevzatia Tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Práva zo zodpovednosti za vady  Tovaru, pre ktorý  platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 9. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:
 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
 • znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,
 • používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom a pod.,
 • zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
 • pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,
 • mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
 • po uplynutí záručnej doby.
 1. O prijatí reklamácie je Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice povinná vydať Kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom o prijatí reklamácie alebo Kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť Kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú Kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
 2. V prípade ak je kupujúcim Spotrebiteľ, Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice, respektíve ňou poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
 3. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice ju zamietla, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Kupujúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením od Spoločnosťou ELKEM, s.r.o. Košice určenej osoby preukáže zodpovednosť Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice je povinná Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené a kupujúcim zdokladované náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 6. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 7. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice poučila kupujúceho o jeho právach, ktoré mu  vyplývajú z  ustanovenia § 622 Občianskeho zákonníka (čl. Vady a reklamácie tovaru- týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnila tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

VII. Alternatívne riešenie sporov

 1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z. Z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 2. E-mailová adresa Predávajúceho na účely alternatívneho riešenia spotrebiteľských je elkem@elkem.sk.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 4. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.
 5. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 6. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 7. Návrh musí obsahovať
 8. a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 9. b) presné označenie predávajúceho,
 10. c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 11. d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
 12. e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
 13. f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

          K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 1. Spotrebiteľ je oprávnený návrh podať aj prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti (platforma RSO), ktorý je dostupný na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK .
 2. Spotrebiteľ je oprávnený návrh podať aj v listinnej podobe, elektronickej podobe, ústne do zápisnice alebo prostredníctvom formulára: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf
 3. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov v Slovenskej republike sú subjekty uvedené v zozname, ktorý spravuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam subjektov nájdete tu: http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov
 4. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú Spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.

 

VIII. Spracovanie osobných údajov

 1. Kupujúci potvrdením tlačidla „SÚHLASÍM SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV“ vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „ nariadenie GDPR“), a  to za účelom spracovania Objednávky a doručenia objednaného Tovaru.
 2. Kupujúcemu bude v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov priamo pred potvrdením súhlasu podľa bodu 1. tohto článku VOP oznámené:
  1. identifikačné údaje prevádzkovateľa, t. j. spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice v rozsahu obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kontakt na zodpovednú osobu v prípade incidentu,
  2. rozsah spracovaných údajov (v zmysle bodu 3 tohto článku),
  3. odkaz (link) na poučenie o právach spotrebiteľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia 
 3. Spracovanými osobnými údajmi sú:
 • meno a priezvisko Spotrebiteľa, príp. obchodné meno Podnikateľa
 • adresa trvalého pobytu Spotrebiteľa, príp. miesto podnikania alebo sídlo Podnikateľa
 • emailový kontakt, telefonický kontakt na Spotrebiteľa
 • identifikačné číslo v prípade ak je kupujúcim Podnikateľ
 1. Kupujúci má právo od Predávajúceho získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Ak predávajúci takéto osobné údaje spracúva, Kupujúci má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:
  1. účele spracúvania osobných údajov,
  2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
  3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
  4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
  5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
  6. práve podať návrh na začatie konania podľa 100 zákona o ochrane osobných údajov,
  7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
  8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa ustanovenia 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 2. Kupujúci potvrdením tlačidla „SÚHLASÍM SO ZASIELANÍM REKLAMNÝCH INFORMÁCIÍ“ vyjadruje súhlas so spracovaním a uchovaním jeho osobných údajov na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách Tovaru Spoločnosti  ELKEM, s.r.o. Košice, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov Kupujúci udeľuje Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice na vopred neurčenú dobu a Kupujúci ho môže odvolať kedykoľvek elektronickou formou, prostredníctvom emailu.  
 3. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu jeho osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré Kupujúci požiada, môže Predávajúci účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Predávajúci je povinný poskytnúť osobné údaje Kupujúcemu spôsobom podľa jeho požiadavky.
 4. Kupujúci má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 5. Kupujúci má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.
 6. Kupujúci má právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
  1. Kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Kupujúci namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  3. Predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Kupujúci na uplatnenie právneho nároku, alebo
  4. Kupujúci namieta spracúvanie osobných údajov podľa 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Kupujúceho.
 7. Bližšie práva Kupujúceho sú uvedené v samostatnom poučení podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR, ktoré je prístupné na webovom sídle spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice.
 8. Kupujúci má právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
  1. Kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Kupujúci namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  3. Predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Kupujúci na uplatnenie právneho nároku, alebo
  4. Kupujúci namieta spracúvanie osobných údajov podľa 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Kupujúceho.

 

 

 1. Záverečné ustanovenia
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou ELKEM, s.r.o. Košice a Kupujúcim.
 3. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice, si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť tieto podmienky a upozorniť na to Kupujúcich na webovej stránke v časti Obchodné podmienky.
 4. Ak dôjde k rozporu medzi týmito VOP a ustanoveniami kúpnej zmluvy, majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy.
 5. Na vzťahy neupravené kúpnou zmluvou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 6. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 7. Predávajúci je oprávnený jednostranne a bez súhlasu kupujúceho zmeniť VOP. Tieto VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Zmenené VOP sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené v čase platnosti predchádzajúcich VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.elkem.sk.
 8. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 9. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 2.8.2018
 10. So svojimi podnetmi, alebo sťažnosťami sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom týchto kontaktov:

 

TELEFONICKY : v čase otváracích hodín spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice

Pondelok-Piatok: od 8:00 hod. do 18:00 hod., v Sobotu od 8:00 hod do 12:00 hod.

(može sa meniť podľa aktuálnej pandemickej situácie)

tel.: +42155 7281 611, 2, 3

mobil:  + 421 915 703 903

fax: +42155 7281 617

 

ELEKTRONICKY : e-mail: elkem@elkem.sk

 

POŠTOU : Žižkova 39,  040 01 Košice,  SLOVENSKO

ZTY4ZTVkMG