TOVAR V AKCII

Naša cena! 39,90 €
skladom
Naša cena! 91,00 €
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena! 2,00 €
skladom
Naša cena! 5,00 €
skladom

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu

I. Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice alebo Predávajúci – predávajúci, vykonáva činnosť v rámci
svojej podnikateľskej činnosti, vo svojom mene, na svoj účet prostredníctvom domény
www.kupelneshop.sk.

2. Kupujúci – fyzická, spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý nakupuje tovar z  internetového obchodu
na doméne www.kupelneshop.sk

3. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti

4. Podnikateľ – a.) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b.) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
c.) osoba, ktorá podniká na základe než živnostenského oprávnenia podľa
osobitných predpisov
d.) osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť a je zapísaná do
evidencie podľa osobitného predpisu

5. Tovar – produkty ponúkané prostredníctvom E-shopu nachádzajúceho sa na doméne
www.kupelneshop.sk

6. E-shop– internetový obchod spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice umiestnený na doméne
www.kupelneshop.sk

7. Objednávka – návrh Kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy

8. Potvrdenie objednávky – prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Spoločnosti
ELKEM, s.r.o. Košice.

9. VOP – tieto všeobecné obchodné podmienky

10. Tieto VOP upravujú:
• proces nákupu Tovaru Kupujúcim prostredníctvom E-shopu,
• podmienky procesu nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu,
• práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice a kupujúceho
vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je
kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice,
• právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je Podnikateľ, sú vyňaté z aplikácie
týchto všeobecných obchodných a reklamačných podmienok riadia príslušnými
ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. Pre odstránenie pochybností, aj pri prípadnom
využití služieb e-shopu sa na právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je
Podnikateľom, nevzťahujú najmä tie ustanovenia týchto Všeobecných obchodných
podmienok, ktoré pojednávajú o ochrane spotrebiteľa.


II. Kúpna zmluva

1. K uzavretiu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice dodá kupujúcemu
objednaný tovar dochádza na základe Objednávky a Potvrdenia objednávky.

2. Podmienkou pre uzavretie kúpnej zmluvy je registrácia Kupujúceho v E-shope, pri ktorej je
Kupujúci povinný uviesť informácie, ktoré od neho E-shop vyžaduje. Na informácie poskytnuté
pri registrácií sa vzťahujú ustanovenia právnej ochrany osobných údajov.

3. Kupujúci si Tovar objedná tak, že si vyberie Tovar v E-shope a klikne na tlačidlo „DO KOŠÍKA“.
Následne použije tlačidlo „Skontrolovať a objednať“, presne a pravdivo vyplní fakturačné údaje,
vyjadrí súhlas s týmito obchodnými podmienkami prostredníctvom tlačidla „PREČÍTAL(A) SOM SI

A SÚHLASÍM SO VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI“ a následne použije tlačidlo
„Objednať s povinnosťou platby“.
V prípade poskytovania služieb Kupujúci pred dokončením objednávky vyjadrí súhlas
prostredníctvom potvrdenia textu: „Predávajúcemu udeľujem výslovný súhlas so začatím
poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že som bol
Predávajúcim riadne poučený o strate práva na odstúpenie po začatí poskytovania služby pred
uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.“

4. K  Potvrdeniu objednávky dochádza tak, že Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice vyjadrí súhlas
s Objednávkou Kupujúceho prostredníctvom e-mailu, ktorý Kupujúci v Objednávke zadal. Za
súhlas sa považuje zaslanie informatívneho e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú zadal Kupujúci
v Objednávke, rovnako za súhlas sa považuje zaslanie zálohovej faktúry.

5. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej
zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice
Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice povinná prijať.

6. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice, sa zaväzuje prijať a spracovať každú platnú objednávku. O
spracovaní objednávky informuje kupujúceho na e-mailovej adrese, ktorú uviedol
v objednávkovom formulári. Kupujúci nemá nárok na potvrdenie objednávky.

7. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku bez uvedenia
dôvodu. O odmietnutí objednávky bude Kupujúceho informovať prostredníctvom e-mailovej
adresy, ktorú Kupujúci uviedol v objednávkovom formulári. V prípade, ak Spoločnosť ELKEM,
s.r.o. Košice nepotvrdí objednávku v lehote 10 pracovných dní, platí, že objednávku odmietla.

III. Kúpna cena

1. Kúpna cena za objednaný Tovar je uvedená v Objednávke, ako aj v Potvrdení objednávky. Kúpna
cena je stanovená v mene Euro. Kúpna cena zahŕňa DPH.

2. Kúpna cena Tovaru nezahŕňa náklady spojené s doručovaním tovaru, ktoré budú Kupujúcemu
účtované osobitne podľa spôsobu doručenia Tovaru do miesta dodania, ktorý si Kupujúci zvolil.

3. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice sa zaväzuje informovať Kupujúceho o výške nákladov spojených
s doručovaním tovaru ešte pred momentom, než Kupujúci potvrdí svoju objednávku tlačidlom
„Objednať s povinnosťou platby“.

4. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového Tovaru alebo po
dobu časovo určenú.

5. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice si vyhradzuje právo určiť Kupujúcemu povinnosť uhradiť náklady
spojené s doručením objednaného Tovaru. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice sa zaväzuje
informovať kupujúceho o výške nákladov spojených s doručením tovaru ešte pred ukončením a
odoslaním Objednávky Kupujúceho Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice Odoslaním Objednávky
Kupujúci vyjadruje súhlas s kúpnou cenou aj s výškou nákladov spojených s doručením tovaru
(ďalej ako „celková cena“).

6. Úhrada faktúry môže byť vykonaná
a. platobnou bránou Tatrapay, Cardpay, Sporopay,
b. prevodom,
c. priamym vkladom na účet,
d. hotovosťou, zaplatením v prevádzke Predávajúceho,
e. poštovou poukážkou.

Každá platba musí obsahovať variabilný symbol – číslo faktúry. V opačnom prípade nie je možné
identifikovať platbu a faktúra je považovaná za neuhradenú. Kupujúci je povinný uchovať si
doklad o úhrade.

7. Záväzok Kupujúceho zaplatiť celkovú cenu je splnený v momente pripísania celkovej ceny na
účet Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice.
8. Platobné údaje Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice sú súčasťou e-mailu, ktorým Spoločnosť ELKEM,
s.r.o. Košice potvrdzuje Objednávku.

IV. Doručenie tovaru

1. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice, sa zaväzuje doručiť objednaný Tovar v plnom rozsahu do 30
pracovných dní od Potvrdenia objednávky, pokiaľ v potvrdení neurčí neskôr, a to na adresu
uvedenú v objednávkovom formulári. V prípade ak ELKEM, s.r.o. Košice určí dlhšiu lehotu ako 30
dní, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 5 dní odo dňa oznámenia lehoty na doručenie.

2. Lehoty dodania podľa čl. IV bodu 1. platia, ak sa Kupujúci rozhodne pre platbu v hotovosti alebo
poštovou poukážkou. V prípade ak sa Kupujúci rozhodne pre platbu prevodom alebo vkladom na
účet Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice, Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice doručí objednaný tovar
v plnom rozsahu do 30 pracovných dní od pripísania platby na účet Spoločnosti ELKEM, s.r.o.
Košice.

3. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice, nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie objednaného
Tovaru spôsobené nesprávnymi alebo neúplnými údajmi v objednávkovom formulári.

4. Záväzok Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice je splnený dňom dodania objednaného Tovaru
Kupujúcemu.

5. Dodanie Tovaru možno dohodnúť aj v prevádzke spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice.

6. Cena prepravy sa môže líšiť v závislosti od veľkosti vašej objednávky a miesta doručenia.
    O tejto skutočnosti budete vopred informovaný. Úpravu ceny nám najskôr odsúhlasíte.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. V prípade ak je kupujúcim Spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do
14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to prostredníctvom e-mailovej adresy alebo listom doručeným
na adresu sídla Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pred
začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, v prípade
ak je predmetom zmluvy predaj:
• Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na
mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
• Tovaru v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z
hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
• Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným
tovarom.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, v prípade ak je predmetom zmluvy
• poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník
vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na
odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu
služby.

2. V prípade ak je kupujúcim Podnikateľ, spravuje odstúpenie od zmluvy ustanoveniami § 344
a nasl. z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Kúpnou zmluvou.

3. Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný
Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom,
dokumentáciou a podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Za zníženie hodnoty
Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa
bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Kupujúci.

4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim
pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči
alebo pomocou formulára - príloha č.1 k VOP.

5. Kupujúci má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať
spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.

6. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice sa zaväzuje (za podmienok uvedených v bode 5 tohto článku
VOP) najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť
Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť.

7. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako
mu Kupujúci preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

8. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša všetky náklady a riziká spojené s
vrátením Tovaru Kupujúci, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné
vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty. Náklady na dopravu, dodanie a
poštovné však ELKEM, s.r.o. Košice Kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného
spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný spoločnosťou ELKEM, s.r.o. Košice, bez ohľadu na to, aký
spôsob doručenia si zvolil Kupujúci.

9. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby, tovar musí byť zo
strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka/obchodného balíka alebo
zásielkovou spoločnosťou. Predávajúci odporúča Kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť.

10. V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno a priezvisko
Kupujúceho, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely
vrátenia platby.

11. Odstúpenie Kupujúceho od zmluvy ho nezbavuje zodpovednosti za škodu v zmysle ust. § 420
a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a
doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci
uhradiť predávajúcemu:

a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v Občianskeho zákonníka v skutočnej výške,
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do
pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu obchodných podmienok uhradiť Predávajúcemu
náhradu najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase
odstúpenia od kúpnej zmluvy.

12. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od
zmluvy bolo odoslané Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice, najneskôr v posledný deň lehoty na
odstúpenie od zmluvy. Odstúpením Kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

13. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice je oprávnená od zmluvy odstúpiť v prípade, ak sa Kupujúci
rozhodol pre bezhotovostnú platbu (vklad na účet Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice, alebo
bankovým prevodom) a táto platba nebola pripísaná na účet Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice do
30 dní od Potvrdenia objednávky alebo ak si Kupujúci neprevezme objednaný Tovar, ktorý je
predmetom kúpnej zmluvy.

14. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice si taktiež vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa
Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy nevyrába alebo nedodáva a  Spoločnosť ELKEM, s.r.o.
Košice nie je schopná zabezpečiť tento Tovar iným spôsobom.

15. Odstúpenie Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie
doručené Kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo
forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice Kupujúcemu v
lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ
sa s Kupujúcim nedohodne inak.

16. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

17. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od
Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s
Tovarom a Spotrebiteľ Tovar neprevezme.
Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu: Odstúpenie od zmluvy

VI. Vady a reklamácia Tovaru

1. Pri preberaní Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať:
- či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,
- či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,
- či je Tovar alebo jeho obal poškodený.

2. V prípade, že bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Kupujúci povinný ihneď,
najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice. V takom prípade
je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí
zásielky.

3. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri
použitom Tovare nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare
predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

4. Zodpovednosť za vady Tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi
Spoločnosťou ELKEM, s.r.o. Košice a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

5. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný Tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady . Za
zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní Tovaru, a to najmä: množstevný a
sortimentný rozdiel, mechanické poškodenie alebo znehodnotenie tovaru (ryhy, škáry a pod.).
Zistené zjavné vady je Kupujúci povinný okamžite, najneskôr do 24 hodín, oznámiť spoločnosti,
ktorá zjedná nápravu formou výmeny Tovaru, opravením Tovaru, vrátením kúpnej ceny alebo
poskytnutím primeranej zľavy. Neskôr podané reklamácie (t. j. po uplynutí vyššie uvedenej
lehoty) tohto typu nebude Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice akceptovať a takáto reklamácia sa
bude považovať za neoprávnenú.

6. Ak nejde o Tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý Tovar, zodpovedá Spoločnosť ELKEM,
s.r.o. Košice za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka). Za vadu
nemožno považovať zmenu Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho
opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu. Kupujúci môže
reklamovať iba vadný Tovar, a nemá nárok na vrátenie alebo výmenu Tovaru, ktorý je bez vád.
Kupujúci je povinný skontrolovať si Tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.

7. Ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 3-
tí krát) po oprave alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady) Tovar riadne užívať, je Kupujúci
oprávnený požadovať výmenu Tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

8. Záručná doba pre kupujúceho Spotrebiteľa je 24 mesiacov. Ak je na predávanom Tovare, jeho
obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba
pred uplynutím tejto lehoty. Na žiadosť Kupujúceho je spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice povinná
poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto
záručného listu vydať daňový doklad o kúpe.

9. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia Tovaru kupujúcim. V prípade, ak je Tovar
doručovaný Kupujúcemu poštou, alebo kuriérskou službou začína záručná doba plynúť od
prevzatia Tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Práva zo zodpovednosti za vady
Tovaru, pre ktorý platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

10. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:
• prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
• znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním
starostlivosti o Tovar,
• používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou,
vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne
používa,
• vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom a pod.,
• zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
• pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou
k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,
• mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar,
Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným
poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,
• neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
• po uplynutí záručnej doby.

11. O prijatí reklamácie je Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice povinná vydať Kupujúcemu potvrdenie.
Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom
o prijatí reklamácie alebo Kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o
prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť Kupujúcemu odoslané na e-mailovú
adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú Kupujúcim na účely komunikácie v popise
reklamácie.

12. V prípade ak je kupujúcim Spotrebiteľ, Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice, respektíve ňou poverený
pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto
lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však
nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

13. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Spoločnosť
ELKEM, s.r.o. Košice ju zamietla, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže
Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci Tovar zašle na odborné posúdenie
určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru,
ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Kupujúci bez ohľadu na
výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením od Spoločnosťou ELKEM,
s.r.o. Košice určenej osoby preukáže zodpovednosť Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice za
reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného
posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice je povinná
Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené
na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené a kupujúcim
zdokladované náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

14. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len
súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice nevzniknú neprimerané
náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice môže
vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí
závažné ťažkosti.

15. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať
ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

16. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na
Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už
túto voľbu sám jednostranne meniť.

17. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice poučila kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z
ustanovenia § 622 Občianskeho zákonníka (čl. Vady a reklamácie tovaru- týchto obchodných a
reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka
tak, že umiestnila tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred
odoslaním objednávky.

VII. Alternatívne riešenie sporov

1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z. Z. o alternatívnom
riešení spotrebiteľských sporov.

2. E-mailová adresa Predávajúceho na účely alternatívneho riešenia spotrebiteľských je
 elkem@elkem.sk.

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní
a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi
spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so
spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za
začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

4. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so
spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci
porušil jeho práva.

5. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“)
subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal
zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

6. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť
sa na súd tým nie je dotknutá.

7. Návrh musí obsahovať
a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický
kontakt, ak ich má,
b) presné označenie predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu,
že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho
riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá
dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa
§ 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských
sporov.

K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti
uvedené v návrhu.

8. Spotrebiteľ je oprávnený návrh podať aj prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti
(platforma RSO), ktorý je dostupný na webovej stránke
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK .

9. Spotrebiteľ je oprávnený návrh podať aj v listinnej podobe, elektronickej podobe, ústne do
zápisnice alebo prostredníctvom formulára: https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

10. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov v Slovenskej republike sú subjekty uvedené
v zozname, ktorý spravuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam subjektov
nájdete tu: http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-
spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov

11. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov,
právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú
Spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa
neprihliada.

VIII. Spracovanie osobných údajov

1. Kupujúci potvrdením tlačidla „SÚHLASÍM SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV“ vyjadruje
súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. a) zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A
RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „ nariadenie GDPR“), a  to za účelom spracovania
Objednávky a doručenia objednaného Tovaru.

2. Kupujúcemu bude v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov priamo pred potvrdením
súhlasu podľa bodu 1. tohto článku VOP oznámené:

a. identifikačné údaje prevádzkovateľa, t. j. spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice v rozsahu
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kontakt na zodpovednú osobu v prípade
incidentu,

b. rozsah spracovaných údajov (v zmysle bodu 3 tohto článku),

c. odkaz (link) na poučenie o právach spotrebiteľa v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov a nariadenia GDPR.

3. Spracovanými osobnými údajmi sú:
• meno a priezvisko Spotrebiteľa, príp. obchodné meno Podnikateľa
• adresa trvalého pobytu Spotrebiteľa, príp. miesto podnikania alebo sídlo Podnikateľa
• emailový kontakt, telefonický kontakt na Spotrebiteľa
• identifikačné číslo v prípade ak je kupujúcim Podnikateľ

4. Kupujúci má právo od Predávajúceho získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje,
ktoré sa ho týkajú. Ak predávajúci takéto osobné údaje spracúva, Kupujúci má právo získať
prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

a. účele spracúvania osobných údajov,

b. kategórii spracúvaných osobných údajov,

c. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné
údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,
ak je to možné,

d. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej
určenia,

e. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej
osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať
spracúvanie osobných údajov,

f. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov,

g. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa
ustanovenia § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej
osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných
dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

5. Kupujúci potvrdením tlačidla „SÚHLASÍM SO ZASIELANÍM REKLAMNÝCH INFORMÁCIÍ“ vyjadruje
súhlas so spracovaním a uchovaním jeho osobných údajov na marketingové účely, t. j. najmä na
zasielanie informácií o nových ponukách Tovaru Spoločnosti  ELKEM, s.r.o. Košice, o zľavách,
výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov Kupujúci udeľuje Spoločnosti ELKEM,
s.r.o. Košice na vopred neurčenú dobu a Kupujúci ho môže odvolať kedykoľvek elektronickou
formou, prostredníctvom emailu.

6. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu jeho osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované
poskytnutie osobných údajov, o ktoré Kupujúci požiada, môže Predávajúci účtovať primeraný
poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Predávajúci je povinný poskytnúť osobné
údaje Kupujúcemu spôsobom podľa jeho požiadavky.

7. Kupujúci má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné
údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Kupujúci právo
na doplnenie neúplných osobných údajov.

8. Kupujúci má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré
sa ho týkajú.

9. Kupujúci má právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a. Kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
Predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov,

b. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Kupujúci namieta vymazanie osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c. Predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale
potrebuje ich Kupujúci na uplatnenie právneho nároku, alebo

d. Kupujúci namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane
osobných údajov a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predávajúceho
prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Kupujúceho.

10. Bližšie práva Kupujúceho sú uvedené v samostatnom poučení podľa zákona o ochrane osobných
údajov a nariadenia GDPR, ktoré je prístupné na webovom sídle spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice.

11. Kupujúci má právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

e. Kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
Predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov,

f. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Kupujúci namieta vymazanie osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

g. Predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale
potrebuje ich Kupujúci na uplatnenie právneho nároku, alebo

h. Kupujúci namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane
osobných údajov a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predávajúceho
prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Kupujúceho.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej
medzi Spoločnosťou ELKEM, s.r.o. Košice a Kupujúcim.

2. Spoločnosť ELKEM, s.r.o. Košice, si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť tieto podmienky
a upozorniť na to Kupujúcich na webovej stránke v časti Obchodné podmienky.

3. Ak dôjde k rozporu medzi týmito VOP a ustanoveniami kúpnej zmluvy, majú prednosť
ustanovenia kúpnej zmluvy.

4. Na vzťahy neupravené kúpnou zmluvou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona
č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom
obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných
ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná
povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že
niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné alebo
nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením,
ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

6. Predávajúci je oprávnený jednostranne a bez súhlasu kupujúceho zmeniť VOP. Tieto VOP
strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Zmenené
VOP sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené v čase platnosti predchádzajúcich VOP.
Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená
umiestnením na internetovej stránke www.elkem.sk.

7. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

8. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 2.8.2018

9. So svojimi podnetmi, alebo sťažnosťami sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom týchto
kontaktov:


TELEFONICKY : v čase otváracích hodín spoločnosti ELKEM, s.r.o. Košice
Pondelok-Piatok: od 8:00 hod. do 18:00 hod., v Sobotu od 8:00 hod do 12:00 hod.
tel.: +42155 7281 611, 2, 3
mobil: + 421 915 703 903
fax: +42155 7281 617


ELEKTRONICKY: e-mail: elkem@elkem.sk


POŠTOU : Žižkova 39, 040 01 Košice, SLOVENSKO

-------------

SOI
Záverečné ustanovenie
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Orgán dozoru
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1

Tel.: +421 55 6220 781
Fax: +421 55 6224 547
E-mail: ke@soi.sk
www.soi.sk

Doprava

Možnosti dopravy

1. Osobný odber zo skladu zadarmo!      0,00 €


2. Doručenie kuriérskou službou v rámci SR  20,00 €   

    Cena prepravy sa môže líšiť v závislosti od veľkosti Vašej objednávky a miesta doručenia
    - o tejto skutočnosti budete vopred informovaný. Úpravu ceny nám najskôr odsúhlasíte.

---

ZWU1M2M